Get in touch.

For more contact information, please visit our contact page.

Retailers
Advertisers

Contact us to arrange a quick demo.

Discover how we can help boost your sales.

CitrusAds annoncøraftale

Version 1.0 Gælder fra og med 1. september 2017

Læs omhyggeligt følgende juridisk bindende annoncøraftale mellem Citrus Ad International Ltd, et Delaware-firma (Citrus), og annoncør for brug af Citrus’ online reklameplatform som beskrevet i tjenestebeskrivelse (system) og tjenesterne. Ved at klikke på knappen “Jeg accepterer” (eller en vilkårlig knap eller afkrydsningsfelt med lignende ordlyd eller betydning) eller bruge systemet eller tjenesterne anerkender annoncøren at have læst, forstået og accepteret at være bundet af vilkårene i annoncøraftalen. Hvis annoncøren ikke er enig i vilkårene i annoncøraftalen, må annoncøren ikke registrere sig for tjenesterne eller bruge systemet eller tjenesterne. Visse kapitaliserede vilkår i annoncøraftalen er defineret i punkt 12 nedenfor.

Følgende bestemmelser kan være underlagt forbrugerbeskyttelseslovgivningen, herunder den australske forbrugerlov, som kan begrænse muligheden for at udelukke ansvar eller kan indebære garantier eller betingelser eller pålægge forpligtelser, som ikke kan ændres, begrænses eller udelukkes (undtagen i begrænset omfang). Al ansvarsfraskrivelse for garantier og ansvarsbegrænsninger gælder med forbehold af de rettigheder, som du kan have i henhold til sådanne love.​

Annoncøraftalen indeholder Citrus’ privatlivspolitik og politik om acceptabel brug (politikker) samt eventuelle andre politikker og bilag, som der refereres til, herunder dokumentationen. Annoncøren skal også overholde vilkårene og betingelserne for Googles reCAPTCHA-software, der bruges som en del af systemet. De gældende vilkår kan findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og https://www.google.com/intl/da/policies/terms/ .

1. Registrering

Annoncøren skal udfylde kontoens registreringsformular på siden til tilmelding af annoncører på webstedet for at kunne bruge systemet og tjenesterne. Annoncøren skal afgive sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger som anmodet i kontoens registreringsformular. Citrus forbeholder sig ret til efter eget skøn at nægte registrering af eller annullere konti, som virksomheden af en eller anden grund finder upassende. Systemet og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lovgivning. Annoncørens brug af systemet og tjenesterne er betinget af, at Citrus godkender annoncørens kontoregistrering og åbner en konto til annoncøren (konto). Citrus underretter annoncøren ved oprettelsen af kontoen. Annoncøren må kun have én konto, der gælder for al interaktion med alle kunder på systemet. Annoncøren garanterer, at ingen uautoriseret bruger vil få adgang til kontoen.

Som en del af registreringsprocessen afgiver annoncøren gyldige kreditkortoplysninger eller andre aftalte betalingsordninger for at muliggøre betaling af gebyrer og en e-mailadresse og adgangskode til kontoen. Annoncøren er ansvarlig for at opretholde sikkerheden for kontoen, adgangskoder, private nøgler, API-nøgler og for al brug af kontoen og brugen af systemet og tjenesterne.

2. System og tjenester

Citrus gør en rimelig indsats for at gøre systemet tilgængeligt og levere tjenesterne til annoncøren i overensstemmelse med tjenestebeskrivelsen.

Annoncøren giver Citrus tilladelse til at placere reklamer, links og andet indhold fra annoncøren (annoncer eller indhold) på kundernes websteder (websteder) og mobilapplikationer. Annoncøren er eneansvarlig for alt:

 • (a) Indhold;
 • (b) Annoncehandel eller målretningsbeslutninger (såsom nøgleord) (mål);
 • (c) Websteder, som annoncer henviser brugere til, sammen med de relaterede webadresser og omdirigeringer (landingssider); og
 • (d) Tjenester og produkter, der annonceres på landingssider. Systemet er en online reklameplatform, hvor annoncøren giver Citrus tilladelse til at bruge automatiserede værktøjer til at formatere annoncer.

Citrus kan stille visse valgfrie systemfunktioner til rådighed for annoncøren for at hjælpe annoncøren med udvælgelse og generering af mål og indhold, herunder tilbud om rabatter og gratis prøver. Annoncøren er ikke forpligtet til at bruge de valgfri målretnings- og indholdsfunktioner og kan tilmelde sig eller fravælge brugen af funktionerne, men hvis annoncøren bruger funktioner, er annoncøren eneansvarlig for målene og indholdet. Citrus og kunder kan til enhver tid afvise, fjerne eller flytte en bestemt annonce eller et mål, uanset årsag, herunder hvis det overtræder politikkerne, hvis Citrus mener, at annoncen eller målet udsætter Citrus eller en kunde for ansvar, eller hvis kunden ønsker at vise en annonce for et produkt under kundens eget forhandlermærke. Citrus kan til enhver tid ændre eller annullere systemet og tjenesterne.

Annoncøren vil ikke og giver ikke en tredjepart tilladelse til at:

 • (a) generere automatiserede, bedrageriske eller på anden måde ugyldige visninger, forespørgsler, klik eller konverteringer; eller
 • (b) bruge automatiserede midler eller scraping eller dataudtræk for at få adgang til, forespørge i eller på anden måde indsamle Citrus-reklamerelaterede oplysninger fra websteder undtagen som udtrykkeligt tilladt af Citrus.

Annoncøren henviser kommunikation vedrørende annoncer på websteder under annoncøraftalen kun til Citrus

Annoncøren må kun bruge systemet og tjenesterne til egne interne formål og forretningsdrift. Annoncøren må ikke bruge systemet eller tjenesterne som en tjeneste for nogen tredjepart, medmindre annoncøren er en forhandler, og Citrus udtrykkeligt har godkendt annoncøren til at gøre det. Ingen licens eller ret til at bruge, reproducere, oversætte, omarrangere, ændre, forbedre, vise, sælge, lease, give i underlicens eller på anden måde distribuere, overføre eller bortskaffe systemet eller tjenesterne, som annoncøren har adgang til, helt eller delvist, gives ikke undtagen som udtrykkeligt angivet i annoncøraftalen.

Citrus kan straks suspendere eller begrænse annoncøren eller annoncørens brug af systemet eller tjenesterne, helt eller delvist, uden ansvar over for annoncøren

 • (a) hvor det er rimeligt nødvendigt på grund af tekniske problemer, vedligeholdelse af systemet eller af driftsmæssige årsager;
 • (b) hvis annoncøren overtræder vilkårene i annoncøraftalen eller politikkerne; eller
 • (c) hvis Citrus mener, at annoncøren har begået eller er i færd med at begå en ulovlig eller bedragerisk aktivitet gennem sin brug af systemet eller tjenesterne.

Citrus yder support til annoncøren til at løse generelle problemer i forbindelse med kontoen og annoncørens brug af systemet og tjenesterne. Supporten omfatter adgang til dokumentationen. Den mest effektive support er at gennemgå dokumentationen. Hvis annoncøren stadig har problemer eller spørgsmål efter gennemgang af dokumentationen, skal annoncøren kontakte Citrus på support@citrusad.com.

Annoncøren kan når som helst annullere tjenesterne ved at ophøre med at indsende kampagner til systemet.

3. Annoncekampagner og budproces

Annoncøren kan konfigurere kampagner og indsende dem til systemet i overensstemmelse med dokumentationen. Når en kampagne er indsendt til systemet, byder systemet automatisk på vegne af annoncøren for, at annoncørens annoncer vises på en eller flere positioner på et eller flere websteder (bud). Buddene er i overensstemmelse med konfigurationen, der er oprettet af annoncøren for hver kampagne. Hvis et bud fra annoncøren accepteres af systemet, vises annoncørens annonce på webstedet eller webstederne eller i den aftalte position eller positioner på webstedet eller webstederne, og annoncøren skal betale klikafgifter i forhold til visningen af annoncen på et websted.

Annoncøren anerkender og accepterer, at processen til budsøgning, fremstilling og accept er automatiseret af systemet underlagt konfigurationerne, der er indstillet af kunder i systemet, og konfigurationerne, der er indstillet af annoncøren for hver kampagne. Når et bud er indsendt til systemet af eller på vegne af annoncøren, kan det ikke trækkes tilbage, og buddet repræsenterer et tilbud til Citrus om at vise annoncen på vilkårene for buddet, som, hvis det accepteres af systemet, bliver en bindende aftale om at vise annoncen på betingelserne for buddet og annoncøraftalen, herunder i forbindelse med betaling af afgifter.

Annoncøren er ansvarlig for alle afgifter, der skal betales i forbindelse med et bud, der er indgået og accepteret af systemet under alle omstændigheder, herunder hvis buddet er fremsendt ved en fejl, eller hvis buddet ikke er godkendt af annoncøren (omstridt bud), undtagen hvor det omstridte bud skyldes Citrus’uagtsomhed, bedrageri eller forseelse, Citrus’ overtrædelse af annoncøraftalen eller fejl i systemet.

4. Annoncevisning og annullering

Annoncøren må ikke levere annoncer, der indeholder skadelig software, spyware eller anden skadelig kode, eller bevidst overtræde eller omgå systemets sikkerhedsforanstaltninger.

Medmindre en politik, dokumentationen, systembrugergrænsefladen eller annoncøraftalen foreskriver andet, kan begge parterne til enhver tid annullere annoncer før annonceauktionen eller placeringen (alt efter hvad der indtræffer tidligst), men hvis annoncøren annullerer en annonce efter tidspunktet for indgåelsen af en forpligtelse, der er leveret af Citrus ( f.eks. en reservationsbaseret kampagne), er annoncøren ansvarlig for eventuelle afbestillingsafgifter, som Citrus meddeler annoncøren (hvis nogen), og annoncen kan stadig offentliggøres. Visningen af annullerede annoncer ophører normalt i løbet af 8 arbejdstimer eller som beskrevet i en politik eller systembrugergrænseflade, og annoncøren er fortsat forpligtet til at betale alle afgifter, der følger af de viste annoncer. Annoncøren skal foretage annullering af annoncer:

 • (a) Online via kontoen, hvis funktionen er tilgængelig;
 • (b) Med varsel til Citrus via e-mail til annoncørens kontorepræsentant, hvis funktionen ikke er tilgængelig; eller
 • (c) Med meddelelse til Citrus via e-mail til support@citrusad.com, hvis annoncøren ikke er tildelt en kontorepræsentant.

5. Betalinger

Annoncøren skal betale afgifterne til Citrus på det eller de tidspunkter, der er bestemt af Citrus, eller som er beskrevet i dokumentationen. Afgifter og rabatter er angivet uden moms og andre gældende skatter.

På tidspunktet, hvor annoncøren indsender en kampagne til systemet, angiver annoncøren et budgetbeløb for kampagnen (kampagnebudget), som er det maksimale afgiftsbeløb (inklusive moms og skatter), som annoncøren er villig til at betale i forhold til kampagnen. På tidspunktet, hvor annoncøren indsender en kampagne til systemet, godkender annoncøren, at Citrus trækker et sådant beløb på annoncørens kreditkort, så saldoen på annoncørens konto svarer til kampagnebudgettet. Citrus kan samle træk på annoncørens kreditkort for flere kampagner, således at saldoen på annoncørens konto til enhver tid og fra tid til anden svarer til det samlede antal kampagnebudgetter for alle annoncørens nuværende og udestående kampagner i systemet. Annoncøren anerkender og accepterer, at en kampagne ophører, når kampagnebudget for kampagne er fuldt ud opbrugt.

Annoncøren giver Citrus tilladelse til at trække alle afgifter samt eventuel moms og andre gældende skatter fra annoncørens konto.

Et beløb, der krediteres annoncørens konto i henhold til punkt 5.2, refunderes ikke, medmindre andet er angivet i annoncøraftalen. Hvis et beløb, der krediteres annoncørens konto i henhold til punkt 5.2, ikke udnyttes fuldt ud i løbet af en kampagne, bliver saldoen stående på annoncørens konto og er til rådighed for fremtidige kampagner. Sådanne beløb skal bruges inden for 12 måneder fra datoen, hvor de blev krediteret annoncørens konto, hvorpå de bortfalder uden ansvar over for Citrus.

Annoncøren skal give Citrus nøjagtige og komplette fakturerings- og kreditkortoplysninger, og annoncøren skal holde disse oplysninger ajour.

Citrus leverer ikke og sender ikke fakturaer for afgifterne til annoncøren, men sådanne fakturaer kan ses på eller downloades fra webstedet.

Hvis Citrus ikke er i stand til at foretage en automatisk betaling fra annoncørens kreditkort til annoncørens konto eller på anden måde ikke er i stand til at opkræve afgifter eller andre gebyrer, der skal betales af annoncøren, kan Citrus suspendere annoncørens adgang til systemet og tjenesterne uden at give annoncøren besked. Det påvirker ikke en eventuel opsigelsesret i henhold til punkt 6.3.

Annoncøren er ansvarlig for at betale alle skatter, der er knyttet til tjenesterne og adgangen til systemet, ekskl. skatter baseret på Citrus’ årsresultat eller ejendom. Hvis Citrus er juridisk forpligtet til at betale eller opkræve skatter, som annoncøren er ansvarlig for i henhold til dette punkt, faktureres beløbet til og betales af annoncøren i overensstemmelse med annoncøraftalen.

Beregningen af afgifter baseres på Citrus’ optegnelser og regnskab. Afgifterne er udelukkende baseret på Citrus’ målinger fra systemet og de relevante faktureringsoplysninger (f.eks. klikafgifter). Afgifter, der ikke er bestridt i god tro, skal betales fuldt ud af annoncøren. Annoncøren må ikke modregne betalinger, der skal betales i henhold til annoncøraftalen, i betalinger, der skal betales af Citrus. Citrus er ikke forpligtet til at levere eller vise annoncer, hvis saldoen på annoncørens konto ikke er tilstrækkelig til at betale gebyrer eller rabatbeløb for sådanne annoncer.

Hvis Citrus ikke leverer annoncer til de valgte websteder og mål i henhold til et bud, der er accepteret af systemet, skal annoncøren med forbehold af punkt 10.1 og 10.2 gøre krav på kreditering af sin konto inden for 60 dage efter fakturadatoen (kravsperioden), hvorefter Citrus krediterer kontoen efter validering af kravet.

Parterne anerkender, at tredjeparter kan generere visninger af eller klik på annoncer til forbudte eller upassende formål, og at annoncøren, hvis dette sker, med forbehold af punkt 10.1 og 10.2 skal gøre krav på kreditering af sin konto inden for kravsperioden, hvorefter Citrus krediterer kontoen efter validering af kravet.

Hvis annoncøren på anden måde bestrider afgifter i forbindelse med tjenesterne, skal annoncøren underrette Citrus skriftligt inden for kravsperioden, og hvis annoncøren ikke, med forbehold for punkt 10.1 og 10.2, underretter Citrus, bortfalder alle krav på de omstride gebyrer.

6. Opsigelse

Annoncøraftalen forbliver i kraft, indtil en af følgende hændelser indtræffer:

 • (a) annoncørens opsigelse i henhold til punkt 8;
 • (b) Citrus’ opsigelse i henhold til punkt 6.2; eller
 • (c) Citrus’ opsigelse i henhold til punkt 6.3.

Citrus kan når som helst opsige annoncøraftalen eller suspendere eller opsige annoncørens adgang til systemet og tjenesterne ved at give annoncøren en skriftlig meddelelse om opsigelsen.

Citrus kan med forbehold for andre rettigheder opsige annoncøraftalen, hvis annoncøren overtræder vilkår i annoncøraftalen, herunder uden begrænsning garantierne i punkt 1, ved at give annoncøren en skriftlig meddelelse om overtrædelsen og Citrus’ beslutning om at opsige annoncøraftalen.

Ved ophøret af annoncøraftalen:

 • (a) Annoncøren skal straks betale alle udestående afgifter eller afgifter, som på anden måde skal betales i henhold til annoncøraftalen, herunder administrationsgebyrer, der betales af annoncøren ved opsigelsen (som angivet i tjenestebeskrivelsen).
 • (b) Annoncøren er ikke berettiget til tilbagebetaling af saldoen på annoncørens konto, og Citrus kan lukke kontoen.
 • (c) Annoncøren skal ophøre med at bruge systemet og tjenesterne.

Annoncørens forpligtelser og Citrus’ rettigheder i henhold til annoncøraftalens punkt 4, 5, 7, 7.3, 9, 10 og 11 forbliver i kraft efter udløbet eller opsigelsen af annoncøraftalen.

7. Intellektuel ejendom

Systemet og tjenesterne bruger patentbeskyttede og fortrolige oplysninger fra Citrus og virksomhedens licensgivere, herunder ophavsret, der er beskyttet af international ophavsretslovgivning, opfindelser, der er beskyttet af patenter eller anmeldte patenter, forretningshemmeligheder og varemærker (Citrus’ IP). Adkomst til og ejerskab af Citrus’ IP, herunder, uden begrænsning, alle intellektuelle ejendomsrettigheder i og til Citrus’ IP, er og forbliver Citrus’ og virksomhedens licensgiveres eksklusive ejendom, og med undtagelse af den begrænsede licens, der er givet til annoncøren af Citrus, forbeholder Citrus sig alle rettigheder, adkomst til og interesse i Citrus’ IP. Annoncøren må ikke udføre handlinger for at risikere, begrænse eller blande sig i Citrus’ og virksomhedens licensgiveres ejerskab af og rettigheder med hensyn til Citrus’ IP. Annoncøren anerkender, at uautoriseret kopiering eller uautoriseret brug af Citrus’ IP udgør en overtrædelse af annoncøraftalen og er strengt forbudt. Fejlrapporter, rapporter om anvendelighed, testresultater, feedback fra annoncøren i forbindelse med tjenesterne tilhører Citrus og virksomhedens licensgivere og kan bruges af Citrus og licensgiverne til alle formål.

Hvis Citrus leverer software til annoncøren i forbindelse med tjenesterne, giver Citrus annoncøren en begrænset ikke-eksklusiv licens, der ikke kan videregives i underlicens, til brug af sådan software. Formålet med licensen er udelukkende at gøre det muligt for annoncøren at bruge og nyde fordelene ved systemet og tjenesterne på den i annoncøraftalen tilladte måde. Annoncøren må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller lease dele af systemet eller tjenesterne eller den medfølgende software. Annoncøren må heller ikke udføre reverse engineering eller forsøge at udtrække kildekoden til softwaren, medmindre disse begrænsninger er forbudt ved lov, eller annoncøren har fået skriftlig tilladelse fra Citrus. Annoncøren må ikke fjerne, tilsløre eller ændre Citrus’ meddelelse om ophavsret eller andre meddelelser om ophavsret, der er anbragt på eller indeholdt i Citrus’ tjenester, software eller dokumentation.

Parterne anerkender, at annoncøren leverer indhold, mål og landingssider samt andet indhold (annoncørindhold) til Citrus eller giver adgang hertil for at give Citrus mulighed for at levere tjenesterne. Annoncøren giver Citrus og kunder en licens til at bruge annoncørindholdet til at udføre tjenesterne.

Annoncøren anerkender, at alle data indsamlet af Citrus fra annoncøren i forbindelse med leveringen af systemet og tjenesterne ejes af Citrus.

8. Garantier og erstatninger

Annoncøren erklærer, forpligter sig til og garanterer over for Citrus, at

 • (a) annoncøren kun bruger systemet og tjenesterne i overensstemmelse med annoncøraftalen og gældende lovgivning (herunder, men ikke begrænset til, politikker og lovgivning relateret til spamming, databeskyttelse, uanstændighed og ærekrænkelse),
 • (b) annoncøren ikke bruger tjenesterne til ulovlige eller diskriminerende aktiviteter,
 • (c) annoncøren overholder politikkerne, og
 • (d) annoncøren ejer eller på anden måde har tilladelse til at bruge og tillade, at Citrus og kunder bruger alle intellektuelle ejendomsrettigheder i annoncørens indhold.

Hvis Citrus har rimelig grund til mistanke om, at annoncørens erklæringer, forpligtelser og garantier, der er givet under punkt 8.1, er unøjagtige eller er overtrådt, kan Citrus opsige annoncøraftalen, nægte brug af systemet og tjenesterne samt iværksætte passende retsmidler.

Annoncøren accepterer at godtgøre, holde skadesløs og forsvare Citrus og virksomhedens tilknyttede selskaber, moderselskaber, datterselskaber, direktion, bestyrelse, medarbejdere, agenter, forretningspartnere og licensgivere, for annoncørens regning, mod krav fra tredjepart, retssager og retsforfølgning og alle relaterede forpligtelser, skader, forlig, straffe, bøder, omkostninger og udgifter (herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og andre tvistbilæggelsesudgifter), som Citrus pådrager sig som følge af eller i forbindelse med annoncørens

 • (a) overtrædelse eller misligholdelse af vilkår i annoncøraftalen, herunder, uden begrænsning, overtrædelse af annoncørens erklæringer, forpligtelser og garantier givet i punkt 8.1;
 • (b) uagtsomhed eller forsætlig forseelse fra annoncørens side; eller
 • (c) brug eller misbrug af systemet eller tjenesterne af eller på vegne af annoncøren.

Citrus forbeholder sig ret til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol over alle spørgsmål, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra annoncøren, og annoncøren må under ingen omstændigheder bilægge sager uden forudgående skriftligt samtykke fra Citrus.

9. Fortrolighed

Annoncøren anerkender, at annoncøren fra tid til anden modtager fortrolige og beskyttede data og oplysninger (fortrolige oplysninger) i forbindelse med annoncørens brug af systemet, tjenesterne og annoncøraftalen. Disse fortrolige oplysninger ejes af Citrus og virksomhedens licensgivere.

Annoncøren skal holde alle fortrolige oplysninger, der leveres til annoncøren af Citrus, eller på anden måde, strengt fortrolige. Annoncøren må kun videregive sådanne fortrolige oplysninger til annoncørens medarbejdere, direktion og bestyrelse, der har brug for at modtage sådanne oplysninger for at udføre deres respektive opgaver, forudsat at disse personer er juridisk eller kontraktligt forpligtet til at opretholde fortroligheden af sådanne fortrolige oplysninger. Annoncøren kan ikke uden Citrus’ forudgående skriftlige samtykke videregive sådanne fortrolige oplysninger til tredjepart (undtagen annoncørens medarbejdere, direktion og bestyrelse som beskrevet ovenfor) eller bruge sådanne fortrolige oplysninger, men kun i det krævede omfang, der sætter annoncøren i stand til at bruge tjenesterne og på anden måde udføre sine forpligtelser i henhold til annoncøraftalen.

Hvis annoncøren modtager anmodninger om dokumenter, forhør, stævning eller anden juridisk proces (anmodning), der efter sine vilkår kræver videregivelse af fortrolige oplysninger, der er beskyttet af annoncøraftalen, skal annoncøren straks efter modtagelsen heraf, og inden der svares, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, underrette Citrus skriftligt om modtagelsen af en sådan anmodning og skal udlevere en kopi deraf.

Efter anmodning fra Citrus eller ved udløb eller tidlig opsigelse af annoncøraftalen skal annoncøren straks returnere eller ødelægge alle fortrolige oplysninger i annoncørens besiddelse eller under annoncørens kontrol. Annoncøren bekræfter på anmodning i en skrivelse, underskrevet af en autoriseret direktør, returnering eller destruktion af alle sådanne fortrolige oplysninger.

10. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning.

INTET ANSVAR: ANNONCØREN ANERKENDER UDTRYKKELIGT OG ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT BRUG AF SYSTEMET OG TJENESTERNE FINDER STED PÅ ANNONCØRENS ENERISIKO. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES SYSTEMET OG TJENESTERNE “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG “SOM TILGÆNGELIGE” MED ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG CITRUS FRASKRIVER SIG HERVED ALT ANSVAR OG ALLE BETINGELSER MED HENSYN TIL SYSTEMET OG TJENESTERNE, ENTEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DET UNDERFORSTÅEDE ANSVAR OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL, UFORSTYRRET GAVN OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA CITRUS ELLER VIRKSOMHEDENS REPRÆSENTANTER ER ANSVARSPÅDRAGENDE. VISSE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅET ANSVAR ELLER BEGRÆNSNINGER I GÆLDENDE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER FOR EN FORBRUGER, SÅ OVENNÆVNTE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER FINDER MULIGVIS IKKE ANVENDELSE. VISSE LOVE, HERUNDER DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOV, KAN GIVE GARANTIER ELLER UNDERFORSTÅ ANSVAR ELLER BETINGELSER ELLER PÅLÆGGE FORPLIGTELSER, SOM IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES OG KUN I ET BEGRÆNSET OMFANG. DISSE VILKÅR SKAL UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER LÆSES MED FORBEHOLD FOR DISSE LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESTEMMELSER.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR: CITRUS ER I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED LOV UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SPECIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING ELLER ANDRE KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL ANNONCØRENS BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF SYSTEMET ELLER TJENESTERNE, UANSET ÅRSAG, ELLER UAUTORISERET BRUG AF KONTOEN UDEN HENSYN TIL TEORIEN OM ANSVAR (KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PÅ ANDEN MÅDE) OGSÅ SELVOM CITRUS VAR BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. VISSE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR PERSONSKADE ELLER AF TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRÆNSNINGEN ANVENDES MULIGVIS IKKE. VISSE LOVE, HERUNDER DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOV, KAN BEGRÆNSE MULIGHEDEN FOR AT UDLUKKE ANSVAR. HVIS CITRUS ER ANSVARLIG I HENHOLD TIL DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOV ELLER LIGNENDE LOV, BEGRÆNSER CITRUS, I DET OMFANG AT CITRUS ER BERETTIGET HERTIL, SIT ANSVAR MED HENSYN TIL KRAV UNDER DISSE BESTEMMELSER TIL: I TILFÆLDE AF VARER, EFTER CITRUS’ VALG: UDSKIFTNING AF VARERNE ELLER LEVERING AF TILSVARENDE VARER, REPARATION AF VARERNE, BETALING AF UDGIFTEN TIL UDSKIFTNING AF VARERNE ELLER ANSKAFFELSE AF TILSVARENDE VARER, ELLER BETALING FOR REPARATION AF VARERNE, OG I TILFÆLDE AF TJENESTER, EFTER CITRUS’ VALG: LEVERING AF TJENESTERNE PÅ NY, ELLER BETALING AF UDGIFTERNE VED AT FÅ TJENESTERNE LEVERET PÅ NY.

Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger eller råd fra Citrus, virksomhedens forhandlere, agenter eller medarbejdere er ansvarspådragende eller øger omfanget af et ansvar, der gives heri.

I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov er hverken Citrus eller virksomhedens forhandlere, leverandører, agenter eller entreprenører ansvarlige over for annoncøren eller andre personer i forbindelse med:

 • (a) suspendering eller begrænsning af systemet eller tjenesterne i overensstemmelse med annoncøraftalen eller afbrydelse eller forsinkelse af systemet eller tjenesterne forårsaget af forhold uden for Citrus’ rimelige kontrol;
 • (b) eventuelle fejl, vira eller bugs i systemet eller opstået ved brug af systemet eller tjenesterne, der ikke direkte er forårsaget af eller kan tilskrives Citrus;
 • (c) systemets eller tjenesternes manglende kompatibilitet med anden software, hardware eller materiale;
 • (d) misbrug af eller fejl i systemet eller tjenesterne;
 • (e) tab forårsaget af annoncøren eller en anden person, der er opstået som følge af:
  • (i) misbrug eller uautoriseret brug af legitimationsoplysningerne til annoncørens konto;
  • (ii) andre årsager uden for Citrus’ rimelige kontrol eller
  • (iii) annoncørens egen uagtsomhed eller manglende overholdelse af Citrus’ rimelige anvisninger.

11. Generelt

Annoncøren accepterer hermed, at Citrus vil lide uoprettelig skade, hvis vilkårene i annoncøraftalen ikke håndhæves specifikt, og accepterer derfor, at Citrus har ret til passende rimelige retsmidler ved en domstol i en kompetent jurisdiktion med hensyn til overtrædelse af annoncøraftalen ud over sådanne andre retsmidler, som ellers kan stå til rådighed for Citrus i henhold til gældende lovgivning.

Annoncøraftalen, herunder accepterede bud og eventuelle ændringer heri, udgør parternes samlede aftale med hensyn til emnet for annoncøraftalen og afløser alle tidligere eller samtidige meddelelser, erklæringer, forslag, forpligtelser, forståelser og aftaler, hvad enten de er skriftlige eller mundtlig mellem parterne om emnet herfor.

Meddelelser i henhold til annoncøraftalen skal afgives skriftligt. Citrus kan give meddelelse til annoncøren via mail til e-mailadressen angivet af annoncøren ved registreringen eller opdateret af annoncøren via webstedet fra tid til anden eller via kontoen. En meddelelse fra Citrus anses for at være afgivet den første hverdag efter afsendelsen. Annoncøren kan give Citrus meddelelser via mail til support@citrusad.com eller via webstedet. En meddelelse fra annoncøren anses for at være afleveret efter modtagelse af Citrus.

Intet i denne annoncøraftale udgør et partnerskab, agentur eller joint venture mellem annoncøren og Citrus.

Citrus’ manglende krav om opfyldelse af bestemmelser i annoncøraftalen påvirker på ingen måde virksomhedens ret til på et senere tidspunkt at håndhæve bestemmelserne, medmindre det skriftligt fraviges.

Annoncøren må ikke overdrage annoncøraftalen eller rettigheder herunder. Citrus kan overdrage annoncøraftalen til et beslægtet organ i Citrus efter Citrus’ skøn og uden samtykke fra eller meddelelse til annoncøren.

Citrus kan fra tid til anden ændre vilkårene og betingelserne i annoncøraftalen, herunder dokumenter, der er indarbejdet ved reference. Hvis en ændring reducerer annoncørens rettigheder betydeligt, iværksætter Citrus rimelige bestræbelser på at underrette annoncøren (ved f.eks. at sende en mail til kontaktpersonen for fakturering og teknik, som du har udpeget i din kontotilmeldingsformular, eller via annoncørens konto). Hvis annoncøren gør indsigelse mod den ændrede annoncøraftale, kan annoncøren, som det eneste middel, vælge at annullere tjenesterne i henhold til punkt 7.

Hvis en bestemmelse i annoncøraftalen fastslås at være ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, gælder ugyldigheden eller manglende håndhævelse kun denne bestemmelse eller del deraf, og resten af bestemmelsen og alle øvrige bestemmelser i annoncøraftalen vil fortsat være i kraft.

Annoncøraftalen er underlagt lovgivningen i delstaten New South Wales, Australien, uden hensyn til valg af lovprincipper. Alle tvister, der opstår som følge af eller er relateret til annoncørens brug af systemet eller tjenesten og/eller annoncøraftalen, er underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Sydney, Australien. Annoncøren accepterer den personlige jurisdiktion og værneting for sådanne domstole.

​12. Definitioner

Medmindre det er defineret andetsteds i dokumentet, har store bogstaver følgende betydning:

 • Kontooplysninger betyder oplysningerne på annoncørens konto, der accepteres af Citrus i henhold til punkt 1, som ændret fra tid til anden.
 • Annoncøren er abonnenten på tjenesterne i henhold til annoncøraftalen, som beskrevet i kontooplysningerne.
 • Annoncøraftalen er denne annoncøraftale og alle dokumenter, der er indgår heri ved reference.
 • Kampagne er en enkelt kampagne foretaget af annoncøren for at vise en annonce eller annoncer på et websted eller websteder via systemet. En kampagne kan også tilbyde rabat på prisen på annoncørens produkter, der er tilgængelige fra et websted eller websteder, eller tilbyde gratis prøver.
 • Klikafgifter er minimumsafgiften på GBP 0,50, der skal betales af annoncøren, når en bruger klikker på en annonce fra annoncøren eller som fastsat af bud, der accepteres via systemet. I denne sammenhæng omfatter klik alle handlinger, der udføres på alle enheder (stationær computer, mobil, tablet) i både browser- og mobilappmiljøer for at starte en omdirigering til landingssiden for en annonce for at finde ud af mere om produktet i annoncen eller for at lægge produktet i annoncen i brugerens kurv.
 • Kunder er onlineforhandlere, der abonnerer på systemet, og som annoncøren leverer produkter til.
 • Dokumentation er ressourcerne og dokumentationen, som Citrus stiller til rådighed for annoncøren via de aktuelle versioner af Citrus’ supportsider, API-dokumentation og andre sider på webstedet.
 • Afgifter er klikafgifter samt andre afgifter og gebyrer, der betales af annoncøren som beskrevet i dokumentationen.
 • Intellektuel ejendomsret er alle nuværende og fremtidige intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder og omfatter, uden begrænsning, alle registrerede eller ikke-registrerede former for ophavsret (og rettigheder tilknyttet ophavsret og eventuel tilbageførsel og udvidelse af ophavsretten), design, patenter, varemærker, servicemærker, domænenavne, goodwill og eventuelle kommercielle oplysninger (herunder knowhow og fortrolige oplysninger), ansøgninger eller ret til at ansøge om registrering af disse rettigheder, rettigheder, der er beskyttet eller anerkendt i henhold til lovgivningen overalt i verden relateret til ovenstående eller lignende lovgivning og alt kopieret eller afledt af sådan ejendom eller rettigheder.
 • Servicebeskrivelse er beskrivelsen af systemet og tjenesterne som beskrevet i dokumentationen fra tid til anden.
 • Tjenester er at give adgang til systemet sammen med tilhørende supporttjenester som nærmere beskrevet i servicebeskrivelsen.
 • Websted er Citrus’ websted, www.citrusad.com , eller et sådant andet websted eller websteder, der fra tid til anden meddeles af Citrus til annoncøren.